Transparència

Per decisió del Patronat, la Fundació METALQUIMIA se sotmet cada any a una Auditoria Independent de Comptes Anuals, a càrrec de l'empresa AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, SLP de la ciutat de Girona.

L'informe de l'Auditoria corresponent a l'exercici 2021, de data 16 de maig de 2022, ha conclòs que "els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació que s’identifica en la nota 2.1 de la memòria abreujada i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts".