Transparència

Per decisió del Patronat presa en reunió de data 2 d'octubre de 2016, la Fundació METALQUIMIA se sotmetrà cada any a una Auditoria Independent de Comptes Anuals, a càrrec de l'empresa AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, SLP de la ciutat de Girona.

L'informe de l'Auditoria corresponent a l'exercici 2016, en data 25 de maig de 2017  ha conclòs que "els comptes anuals abreujats expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ METALQUIMIA a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els pincipis i criteris comptables que hi estiguin continguts".