Beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació Metalquimia els col·lectius formats per persones físiques o jurídiques, privades o públiques, que duguin a terme accions dins de qualsevol àmbit social, que presentin característiques que es corresponguin amb les finalitats i objecte de la Fundació.

L’elecció dels projectes beneficiaris de la Fundació Metalquimia la porta a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, i tenin en compte, entre altres, els principals criteris següents:

  • Siguin projectes Creativadors, de manera que la creativitat i la innovació hi siguin presents i estiguin orientades a finalitats objecte de la Fundació.
  • Reforcin la presència dels valors ètics en la societat.
  • Tinguin vocació de perdurar en l’espai, és a dir, que pretenguin projectar-se al món.
  • Tinguin vocació de perdurar en el temps.
  • Reforcin la catalanitat i el sentiment de pertinença al País.
  • Permetin, en la mesura que sigui possible, la implicació directa de la Fundació en l’acció o en el projecte per a la consecució dels objectius perseguits.