Activitats que promovem

La Fundació Metalquimia desenvolupa les activitats que, de manera no exhaustiva, s’enumeren a continuació:

  • Realització o col·laboració en accions educatives, formatives, d’impuls o de promoció que fomentin la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora. En aquest aspecte es fa especial èmfasi en aquelles accions dirigides als col·lectius més joves (particularment en termes de creativació, de ciència i tecnologia, d’iniciativa emprenedora i de cultura, amb especial consideració a la música), així com en aquelles accions relacionades amb projectes socials i culturals de l’entorn.
  • Concessió de beques, premis i  ajuts a persones físiques o jurídiques o a qualsevol entitat que dugui a terme accions o projectes que responguin a les finalitats de la Fundació.
  • Creació de programes d’ajuts directes o indirectes a entitats, persones necessitades o en risc d’exclusió, incloent les que presentin alguna discapacitat, que els permetin millorar, des d’una perspectiva creativadora, la seva qualitat de vida, fomentant especialment la seva integració social, laboral i/o empresarial.
  • Realització d'altres activitats que, a criteri del Patronat, serveixin per a un millor acompliment de les finalitats fundacionals.