Fundació Metalquimia

La Fundació METALQUIMIA, creada a Girona a  l’empara de l’empresa METALQUIMIA, SAU, va començar la seva activitat l'any 2015.

L'objectiu de la Fundació és fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació (Creativació) en els diferents àmbits de la societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

La Fundació METALQUIMIA està inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 31 d’octubre de 2014, amb número d’inscripció 2866 i NIF G-55214845.

 

Objecte

La Fundació Metalquimia té per objecte fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació en els diferents àmbits de la nostra societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

La Fundació Metalquimia  està inspirada en l’esperit i anhel creativador i en el desig d'intentar contribuir a millorar el nivell educatiu, cultural i social de les persones. La “Creativació” és un neologisme, ideat per un dels patrons fundadors, Josep Lagares, i enregistrat al Registre de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Resulta de la unió dels conceptes Creativitat i Innovació mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules i es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per a convertir-la sistemàticament en innovació.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació Metalquimia desenvolupa tant activitats impulsades directament per la pròpia Fundació, com activitats realitzades en  col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, sempre d’acord amb allò que estableix el Patronat de la Fundació i en el marc de la normativa sobre fundacions.

 

Activitats que promovem

La Fundació Metalquimia desenvolupa les activitats que, de manera no exhaustiva, s’enumeren a continuació:

  • Realització o col·laboració en accions educatives, formatives, d’impuls o de promoció que fomentin la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora. En aquest aspecte es fa especial èmfasi en aquelles accions dirigides als col·lectius més joves (particularment en termes de creativació, de ciència i tecnologia, d’iniciativa emprenedora i de cultura, amb especial consideració a la música), així com en aquelles accions relacionades amb projectes socials i culturals de l’entorn.
  • Concessió de beques, premis i  ajuts a persones físiques o jurídiques o a qualsevol entitat que dugui a terme accions o projectes que responguin a les finalitats de la Fundació.
  • Creació de programes d’ajuts directes o indirectes a entitats, persones necessitades o en risc d’exclusió, incloent les que presentin alguna discapacitat, que els permetin millorar, des d’una perspectiva creativadora, la seva qualitat de vida, fomentant especialment la seva integració social, laboral i/o empresarial.
  • Realització d'altres activitats que, a criteri del Patronat, serveixin per a un millor acompliment de les finalitats fundacionals.

Beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació Metalquimia els col·lectius formats per persones físiques o jurídiques, privades o públiques, que duguin a terme accions dins de qualsevol àmbit social, que presentin característiques que es corresponguin amb les finalitats i objecte de la Fundació.

L’elecció dels projectes beneficiaris de la Fundació Metalquimia la porta a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, i tenin en compte, entre altres, els principals criteris següents:

  • Siguin projectes Creativadors, de manera que la creativitat i la innovació hi siguin presents i estiguin orientades a finalitats objecte de la Fundació.
  • Reforcin la presència dels valors ètics en la societat.
  • Tinguin vocació de perdurar en l’espai, és a dir, que pretenguin projectar-se al món.
  • Tinguin vocació de perdurar en el temps.
  • Reforcin la catalanitat i el sentiment de pertinença al País.
  • Permetin, en la mesura que sigui possible, la implicació directa de la Fundació en l’acció o en el projecte per a la consecució dels objectius perseguits.

Qui som

La Fundació METALQUIMIA es va constituir amb el següent Patronat:

President - Sr. Narcís Lagares i Corominas

Vicepresident - Sr. Josep Lagares i Gamero

Secretari - Sr. Narcís Lagares i Gamero

Vocal - Sra. Anna Maria Gamero i Fauró

El Patronat de la Fundació METALQUIMIA ha nomenat Eulàlia Tomàs i Deig com a directora general de l'entitat.

La Fundació METALQUIMIA està inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 31 d’octubre de 2014, amb número d’inscripció 2866 i NIF G-55214845.

 

 

 

 

 

On som

 

 

 

Ens trobareu a Girona, al carrer de la Font de l'Abat 21, a la seu de l'empresa METALQUIMIA, SAU.

Les nostres coordenades són: Geoposició N 41.993659, E 2.817553

Si ens voleu localitzar al mapa, cliqueu aquí

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon (34) 972 214 658, del correu fundacio@metalquimia.com o del nostre formulari de contacte.

 

Transparència

Per decisió del Patronat, la Fundació METALQUIMIA se sotmet cada any a una Auditoria Independent de Comptes Anuals, a càrrec de l'empresa AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, SLP de la ciutat de Girona.

L'informe de l'Auditoria corresponent a l'exercici 2021, de data 16 de maig de 2022, ha conclòs que "els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació que s’identifica en la nota 2.1 de la memòria abreujada i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts".