Fundació Metalquimia

La Fundació METALQUIMIA, creada a Girona a  l’empara de l’empresa METALQUIMIA, SAU, va començar la seva activitat l'any 2015.

L'objectiu de la Fundació és fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació (Creativació) en els diferents àmbits de la societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

La Fundació METALQUIMIA està inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 31 d’octubre de 2014, amb número d’inscripció 2866 i NIF G-55214845.

 

Objecte

La Fundació Metalquimia té per objecte fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació en els diferents àmbits de la nostra societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

La Fundació Metalquimia  està inspirada en l’esperit i anhel creativador i en el desig d'intentar contribuir a millorar el nivell educatiu, cultural i social de les persones. La “Creativació” és un neologisme, ideat per un dels patrons fundadors, Josep Lagares, i enregistrat al Registre de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Resulta de la unió dels conceptes Creativitat i Innovació mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules i es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per a convertir-la sistemàticament en innovació.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació Metalquimia desenvolupa tant activitats impulsades directament per la pròpia Fundació, com activitats realitzades en  col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, sempre d’acord amb allò que estableix el Patronat de la Fundació i en el marc de la normativa sobre fundacions.

 

Activitats que promovem

La Fundació Metalquimia desenvolupa les activitats que, de manera no exhaustiva, s’enumeren a continuació:

  • Realització o col·laboració en accions educatives, formatives, d’impuls o de promoció que fomentin la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora. En aquest aspecte es fa especial èmfasi en aquelles accions dirigides als col·lectius més joves (particularment en termes de creativació, de ciència i tecnologia, d’iniciativa emprenedora i de cultura, amb especial consideració a la música), així com en aquelles accions relacionades amb projectes socials i culturals de l’entorn.
  • Concessió de beques, premis i  ajuts a persones físiques o jurídiques o a qualsevol entitat que dugui a terme accions o projectes que responguin a les finalitats de la Fundació.
  • Creació de programes d’ajuts directes o indirectes a entitats, persones necessitades o en risc d’exclusió, incloent les que presentin alguna discapacitat, que els permetin millorar, des d’una perspectiva creativadora, la seva qualitat de vida, fomentant especialment la seva integració social, laboral i/o empresarial.
  • Realització d'altres activitats que, a criteri del Patronat, serveixin per a un millor acompliment de les finalitats fundacionals.

Beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació Metalquimia els col·lectius formats per persones físiques o jurídiques, privades o públiques, que duguin a terme accions dins de qualsevol àmbit social, que presentin característiques que es corresponguin amb les finalitats i objecte de la Fundació.

L’elecció dels projectes beneficiaris de la Fundació Metalquimia la porta a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, i tenin en compte, entre altres, els principals criteris següents:

  • Siguin projectes Creativadors, de manera que la creativitat i la innovació hi siguin presents i estiguin orientades a finalitats objecte de la Fundació.
  • Reforcin la presència dels valors ètics en la societat.
  • Tinguin vocació de perdurar en l’espai, és a dir, que pretenguin projectar-se al món.
  • Tinguin vocació de perdurar en el temps.
  • Reforcin la catalanitat i el sentiment de pertinença al País.
  • Permetin, en la mesura que sigui possible, la implicació directa de la Fundació en l’acció o en el projecte per a la consecució dels objectius perseguits.

Qui som

La Fundació METALQUIMIA es va constituir amb el següent Patronat:

President - Sr. Narcís Lagares i Corominas

Vicepresident - Sr. Josep Lagares i Gamero

Secretari - Sr. Narcís Lagares i Gamero

Vocal - Sra. Anna Maria Gamero i Fauró

El Patronat de la Fundació METALQUIMIA ha nomenat Eulàlia Tomàs i Deig com a directora general de l'entitat.

La Fundació METALQUIMIA està inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 31 d’octubre de 2014, amb número d’inscripció 2866 i NIF G-55214845.

 

 

 

 

 

On som

 

 

 

Ens trobareu a Girona, al carrer de la Font de l'Abat 21, a la seu de l'empresa METALQUIMIA, SAU.

Les nostres coordenades són: Geoposició N 41.993659, E 2.817553

Si ens voleu localitzar al mapa, cliqueu aquí

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon (34) 972 214 658, del correu fundacio@metalquimia.com o del nostre formulari de contacte.

 

Transparència

Per decisió del Patronat presa en reunió de data 2 d'octubre de 2016, la Fundació METALQUIMIA se sotmetrà cada any a una Auditoria Independent de Comptes Anuals, a càrrec de l'empresa AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, SLP de la ciutat de Girona.

L'informe de l'Auditoria corresponent a l'exercici 2016, en data 25 de maig de 2017  ha conclòs que "els comptes anuals abreujats expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ METALQUIMIA a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els pincipis i criteris comptables que hi estiguin continguts".